Etične smernice TA

Etične smernice EATA in ITAA se lahko uporabljajo kot etične smernice za nacionalne zveze. V etičnih smernicah državnih in lokalnih organizacij je možno opredeliti dodatne zahteve. Nacionalno združenje lahko prekine članstvo ali dogovor/pogodbo o usposabljanju člana, če njegovo / njeno vedenje ni v skladu z osnovnimi načeli določenimi v smernicah in, če on / ona, po soočenju s kolegi ali združenjem na nacionalni ravni, ni pripravljen spremeniti to vedenje.


A. Člani EATA priznavajo dostojanstvo vseh ljudi. Od njih se pričakuje, da ne bodo spodbujali ali se pasivno strinjali s katerokoli obliko diskriminacije ali zatiralskim vedenjem.

B. Član EATA se v svojih javnih izjavah vzdrži škodljivih izjav o drugih članih. V javnih izjavah ne podcenjuje njihov položaj, usposobljenost ali značaj ter upošteva odgovornost predstavnikov EATA in transakcijske analize. Dobrodošla pa je neposredna objektivna osebna kritika.

C. Temeljna zaščitna odgovornost člana EATA je v tem, da za kliente izvaja najboljše možne storitve in deluje na tak način, da jim namenoma ali iz malomarnosti ne povzroča nobene škode.

D. EATA člani bi si morali prizadevati, da bi v svojih klientih razvili zavedanje za delovanje iz položaja dostojanstva, avtonomije in osebne odgovornosti.

E. Etična praksa transakcijske analize vključuje vstop in sodelovanje klienta in člana EATA v     dogovornem/pogodbenem odnosu, ki naj bi ga bila oba sposobna in namenjena izpolniti. Če klient ne more ali noče ravnati odgovorno v okviru tega dogovornega/pogodbenega razmerja, mora član EATA rešiti to razmerje brez škode za klienta.

F. Član EATA ne bo na noben način finančno ali spolno izkoristil poslovnih odnosov. Spolni odnosi med EATA člani in njihovimi klienti, supervizorji, supervizanti ali študenti so prepovedani.

G. EATA člani ne bodo vzpostavili ali ohranili poslovni dogovor, če bi druge dejavnosti ali razmerja  med člani EATA in klienti lahko ogrozili poslovni dogovor.

H. Poslovni odnos med članom EATA in klientom je določen z dogovorom. Ta poslovni odnos se zaključi s prekinitvijo dogovora. Določene poklicne odgovornosti se nadaljujejo tudi po prekinitvi dogovora. EATA priročnik za usposabljanje in izpite poglavje 3, Etika in profesionalna praksa, poglavje 3, stran 3, maj 2008 vključuje, vendar ni omejena na, naslednje:

  • vzdrževanje dogovorjenih zaupnosti
  • izogibanje kakršnegakoli izkoriščanja nekdanjega razmerja
  • zagotavljanje nadaljnje nege, če je potrebna.


I. EATA člani bodo delovali in izvajali storitve za stranke in/ali usposabljali nove člane s polno odgovornostjo ter z znanjem in obstoječimi zakoni države in/ali držav v kateri delajo.

J. EATA član, pri vzpostavljanju poslovnega odnosa, prevzame odgovornost za zagotavljanje ustreznega okolje za svoje stranke – vključno z naravo zaupnosti, fizično varnostjo primerno dejavnosti vključenih in pridobitev soglasja za morebitno visoko tvegane postopke.

K. Če se člani EATA zavedajo dejstva, da bi lahko osebne ali zdravstvene težave vplivale na njihovo sposobnost za izvedbo pogodbenega razmerja, morajo bodisi prekiniti dogovor na strokovno odgovoren način, oziroma zagotoviti, da stranka dobi vse informacije, ki jih potrebuje za odločitev o pogodbenem odnosu.

L. EATA člani sprejemajo odgovornost za soočanje s kolegom pri katerem imajo razumen vzrok za domnevo, da deluje na neetičen način in pri neuspešni rešitvi poroča kolegu v ustreznem strokovnem organu.

M. EATA člani, ki uporabljajo transakcijsko analizo v svojih poklicih, bodo izražali svojo pripadnost s sodelovanjem na konferencah in seminarjih, s strokovnim pisanjem in branjem in s stalno obveščenostjo o interesih TA združenj.

 

Praktične strokovne smernice

ITAA in EATA sta odobrili smernice.


Nazivi
A. Certificirani transakcijski analitiki imajo lahko naslednje nazive:

  • Certificirani transakcijski analitiki (Svetovanje)
  • Certificirani transakcijski analitiki (Izobraževanje)
  • Certificirani transakcijski analitiki (Organizacija)
  • Certificirani transakcijski analitiki (Psihoterapija)

B. Certificirani transakcijski analitiki, ki so usposobljeni za poučevanje in / ali nadzor v TA, ali so v usposabljanju za tako kvalifikacijo imajo lahko naslednje nazive in sicer:

  • Učitelj in / ali supervizor transakcijski analitik
  • Začasni učitelj in / ali supervizor transakcijski analitik za določeno področje uporabe.


Osnovna načela oglaševanja
A. Tisti, ki so podpisali pogodbo o usposabljanju lahko uporabljajo naslednjo terminologijo: "V TA izobraževanju kot transakcijski analitik ", (Svetovanje / Izobraževanje / Organizacija / Psihoterapija). To izrazoslovje se lahko uporablja tudi na tiskanem gradivu. Drugo izrazoslovje se ne sme uporabiti.

B. Besede "Skupina transakcijske analize", "Transakcijska analiza/ Zdravljenje / Svetovanje / Psihoterapija "in druge besede podobnega pomena, se ne sme uporabljati, razen če je ponudnik storitev certificiran transakcijski analitik. EATA priročnik za usposabljanje in izpite, poglavje 3, Etika in Strokovna praksa, poglavje 3, stran 4, maj 2008.

C. Status članstva in ravni certificiranja na tiskovinah (brošure, itd), se izpišejo v celoti, ne pa skrajšano z začetnicami, ki so težko razumljive ljudem, ki niso seznanjeni s kategorijami članstva. Primeri priporočene uporabe: "član v izobraževanju (nacionalne organizacije)" ali "certificiran transakcijski analitik "ali" začasni učitelj in/ali supervizor transakcijske analize.

D. Izrazov "transakcijski analitik (Svetovanje / Izobraževanje / Organizacija / Psihoterapija) ", "začasni učitelj in/ali supervizor transakcijske analize", in »učitelj in/ali supervizor transakcijske analize (Svetovanje / izobraževanje / Organizacija / Psihoterapija) " lahko uporabljajo le člani, ki so usposobljeni in so pridobili ustrezen status.

E. Samo "začasni učitelj in/ali supervizor transakcijske analize", in »učitelj in/ali supervizor transakcijske analitize lahko ponudita TA usposabljanja, ki vodijo do priznanja transakcijskega analitika v nacionalni organizaciji EATA ali ITAA.

F. Uporaba imena trener z namenom izboljšanja svojega statusa, se ne upošteva za strokovno vedenje - izjave, ki vsebujejo podporo ali odobritev posameznih trenerjev se ne smejo pripravljati.

G. Pri oglaševanju se (npr. na tiskanih gradivih) zato, da ne bi bilo videti kot lastno certificiranje v tej kategoriji, ne sme uporabljati združenje s članom druge kategorije. Da bi zagotovili spoštovanje smernic, morajo študenti / supervizanti preveriti svoje oglaševanje pri svojih glavnih supervizorjih.

H. Člani ne smejo objavljati oglase s trditvami, kot "TA bo spremenila vaše življenje ", ker je to pretirana obljuba.

I. Združenja (EATA, ITAA, nacionalne organizacije) podpirajo posameznike, ne izdelkov. Zato je potrebno objave o proizvodih (npr. knjig, kaset, itd) ločiti od objav v zvezi s poučevanjem in usposabljanjem ter izjav o EATA - Etiki in strokovnem ravnanju.

J. Besedne zveze, "transakcijska analiza", se ne sme uporabljati na način, ki bi nakazoval, da je    združenje podelilo posamezniku ali organizaciji posebno pravico ali izključno uporabo transakcijske analize.


Blagovna znamka politike in smernice za uporabo logotipa TA - Logo TA (vsi trije povezani krogi) predstavljajo blagovno znamka mednarodne zveze za
transakcijsko analizo (ITAA). Logo označuje potrjeno (certificirano) članstvo ITAA, EATA ali druge mednarodne organizacije v okviru medsebojnega priznanja. Samo certificirani člani lahko uporabljajo logo na pisarniških tiskovinah, vizitkah, brošurah...

- Vsi trije krogi so istega premera in zloženi navpično. - Ko krogi vključujejo tisk, se morajo vključiti le velike črke S, O, Ot

- Nobene druge besede, ki se začnejo s S, O, Ot ne smejo biti prikazane kot, da se raztezajo iz krogov.

- Logo TA ne sme biti kombiniran z drugimi simboli, ki imajo verski, politični, filozofski ali drug pomen.

Priporočila za strokovni bonton
- Trenerji naj ne sprejemajo na usposabljanje študentov, ki imajo dogovor z drugim trenerjem brez primernega procesa pogajanj in prenosom dogovora/pogodbe.

- Člani naj ne prevzemajo študentov ali klientov drugim članom.

- Člani naj vzdržujejo jasne krovne dogovore s svojimi strankami in kolegi – drugimi člani.

Nazivi morajo biti določeni v obliki EATA strokovnih smernic. To se nanaša na vse oglase, pisne in druge oblike oglaševanj, ki jih uporablja TSTA, PTSTA ali CTA. Drugi nazivi se ne smejo uporabljati, druge kombinacije naslovov se ne smejo uporabljati. Ob uradnem nazivu je potrebno posebej omeniti, če je glavni supervizor kandidat v usposabljanju druge kategorije in ne v tisti v kateri je bil certificiran in vsako izjemo, ki jo podeli ITAA ali EATA.
Vse pritožbe bodo neposredno upravljale nacionalne organizacije. EATA je krovna organizacija nacionalnih organizacij in posameznikov, ki so članice prek njihovih nacionalnih organizacij. EATA nacionalne organizacije imajo svoje odbore za etiko, kodekse in postopke. Nacionalne organizacije so odgovorne za reševanje lastnih kršitev etike in delovne prakse. Vloga EATA Odbora za etiko je, da ponuja svetovanje in pomoč o etičnih vprašanjih. EATA Odbor za etiko ima nalogo, da zagotovi ustrezno izvajanje poklicne etike in smernic na ravni nacionalnega združenja.

EATA Odbor za etiko:
- določa etična načela
- opisuje postopke in načela, ki so zavezujoči za povezane organizacije.
EATA Odbor za etiko se osredotoča na preprečevanje in izobraževanje, kot so razprave o težkih temah, konferenčne delavnice, informacije in izdelke.

EATA Odbor za etiko nudi pomoč svojim članicam (nacionalnim zvezam). Na zahtevo nacionalnih organizacij, bo EATA Odbor za etiko zagotovil:
- svetovanje, supervizijo, mediacijo in arbitražo.
- podporo za dovolj ljudi za nepristransko raziskavo primera.
- podpora (in oseb), za oblikovanje odbora za etiko.

EATA Odbor za etiko bo tudi soočil svoje člane (nacionalnih združenj) v primeru, če postopek ne bo jasen ali korekten.
EATA Odbor za etiko ni pritožben organ za vsebino etičnih zadev.
EATA Odbor za etiko je procesni organ za lažje reševanje težav pri ravnanju z etičnimi vprašanji ga je možno vključiti na pobudo katerekoli vključene stranke (združenje organizacij in posameznih članov).
EATA Priročnik za usposabljanje in izpite, poglavje 3, Etika in strokovna praksa, poglavje 3, stran 6, maj 2008.
Posamezni člani lahko zaprosijo EATA Odbor za etiko za informacije o etičnih vprašanjih. Če bo potrebno bo EATA Odbor za etiko navedel ustrezne postopke. Če postopek (mediacija, arbitraža) iz katerega koli razloga ne uspe in stranki ne moreta najti rešitev, naj EATA in nacionalni odbor za etiko ne raziskujeta več. Stranke lahko posredujejo svojo zadevo na sodišče. Odbor za etiko (nacionalni in EATA), bo odložil raziskavo do ugotovitev civilnega sodišča, in po potrebi oblikoval sankcije (npr. opustitev, izključitev).
Postopki za nasvet, mediacijo in arbitražo
Vsi postopki bodo obravnavani zaupno. Če bo potrebno javno objaviti informacijo, bodo vsi vključeni naprošeni za soglasje.

Postopek za nasvet
Nacionalne zveze in posamezni člani lahko vzpostavijo stik s predsednikom EATA Odbora za etiko, če imajo vprašanja, ki se nanašajo na etiko in etiko postopkov. Predsednik Odbora za etiko bo posredoval nasvet ali za obravnavo zadeve imenoval drugega člana Odbora za etiko. Vsak tak nasvet poteka znotraj meja zaupnosti.
Postopek za mediacijo
1. Član ali združenje vzpostavi stik in razloži situacijo predsedniku EATA Odbora za etiko prek klasičnega pisma, e-sporočila ali telefona.

2. Predsednik EATA Odbora za etiko pomaga članu ali združenju razjasniti situacijo in ugotoviti, kateri naslednji koraki so primerni.

3. Če je potrebno Predsednik EATA Odbora za etiko, ob soglasju člana ali združenja, ki prosi za nasvet, z namenom razjasnitve zadeve, vzpostavi tudi stik z drugo stranko. Npr. takrat, ko je premalo informacij, gre za nerazumevanje ali govorice.

4. Če je naslednji korak mediacija, bo Predsednik EATA Odbora za etiko poskrbel, da bosta obe strani soglašali s sodelovanjem pri mediaciji.

5. Ko je to jasno, bo Predsednik EATA Odbora za etiko (ali EATA Odbor za etiko), predlagal mediatorja. Obe strani se morata strinjati z izbiro mediatorja.

6. Predsednik EATA Odbora za etiko ne bo prevzel vloge mediatorja.

7. Obe stranki, mediator in EATA Odbor za etiko se bodo pogajali za jasen dogovor o cilju, časovnem okvirju, pogostosti in delitvi stroškov.

8. Ko je proces mediacije končan, vpletene stranke in mediator s pismom obvestijo Predsednika EATA odbora za etiko izidu mediacije (eno pismo podpišejo vse stranke in mediator).

9. V primeru, da je cilja mediacije ni mogoče doseči v predvidenem času, mediator obvesti Predsednika EATA Odbora za etiko o trenutni situaciji procesa. On/ona lahko predlaga EATA odboru za etiko predlog za nadaljnje korake (npr. razširitev mediacije oziroma arbitraže ali preiskave).

10. EATA Odbor za etiko bo nato razpravljal o predlogu in določil naslednje korake. Če se bodo strinjali s širitvijo postopka mediacije, bo potrebno dogovoriti nov dogovor. Če bodo predlagali naslednji korak (npr. arbitražo ali preiskavo) bo EATA Odbor za etiko pomagal pri iskanju ustreznih osebe za arbitražo ali odbora za preiskavo. EATA Training and Examinations Handbook Section 3, Ethics & Professional Practice Section 3 Page 7 May 2008

Postopek arbitraže
Tip A:
Obe vpleteni stranki lahko pripravita pogodbeni dogovor o osebi, ki bo arbiter. Arbiter (razsodnik) bo odločil o tem primeru. To odločitev morata sprejeti obe vključeni stranki.

Tip B:
Vsaka stranka izbere eno osebo za svojega predstavnika. Ta dva predstavnika se bosta strinjala, da bo druga oseba arbiter. Odločitev bodo pripravile te tri osebe in jo morajo sprejeti vse vključene strani.
Vloga EATA Odbora za etiko v arbitražnem postopku:
Podpora pri iskanju razsodnika in pri oblikovanju jasnih dogovorov. Podrobni postopki za ta proces bodo na voljo preko EATA Odbora za etiko. Ko je proces arbitraže končan, vpletene stranke in arbiter (i) o tem obvestijo Predsednika EATA Odbora za etiko o izidu s pismom (eno pismo podpišejo vse stranke in arbiter (i)). Arbitraža je najboljša vrsta možnosti posredovanja, ki ga lahko ponudi EATA Odbor za etiko. EATA Odbor za etiko obvesti vpletene strani, da se je primer zaključil in, da ni možno zagotoviti nobenih intervencij več..

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...