Diplomirani relacijsko izrazni svetovalec

Kaj je Relacijsko izrazno svetovanje?

Relacijsko ali Odnosno izrazno svetovanje je strokovno pristopanje osebnosti in načinu kako stranka vzpostavlja, vzdržuje ali zaključuje odnose, katerih razrešitev predpostavlja določeno stopnjo njene ali njegove osebnostne rasti in njene osebnostne reorganizacije.

Pristop k tovrstnemu svetovanju ima transakcijsko analitično teoretično in etično osnovo in temelji na nekaterih načelih relacijske transakcijske analize, povdarja pa predvsem pomen nezmožnost samoizraza, kot simptomsko težavo osebnosnih in odnosnih zastojev klienta. Čeprav metode dela Relacijskega svetovalca segajo k Freudu in njegovi uporabi prostih asociacij in nezavednega kot koncepta za razumevanje in terapevtsko naslavljanje procesa dušenega zdravja, je dan pomeni predzavednemu, kot dostopnemu neopsihi –Odraslem jazi., o

Študijski obseg posameznih vrst edukativnega učenja (predavanj in vaj, supervizije, didaktičnega osebnega svetovanje, svetovalna praksa s klienti...) je določen v merilih za pridobitev Evropske Zveze za Svetovanje EAC. Ob izpolnitvi kriterijev za pristop k končnemu izpitu training standards, je le ta za kandidate možen na inštitutu za psihoterapijo transakcijske analize IPTA.

Izpit ima pisni in ustni del, ki je vezan na študijo svetovalnega primera. Po opravljenem izpitu študent pridobi naziv Diplomirani Odnosno Izrazni Svetovalec, s katero lahko samostojno opravlja svetovalno dejavnost ob določenemu minimalnemu obsegu supervizijsih ur in izobraževanja (24 letno, od tega najmanj 12 na pri relacijso expresivnemu supervizorju. Lahko bi pogojno dejali tudi, da pridobljeni status inštitut spremlja na strokovno zbornični način z letnim obnavljanjem licenčnega pomena diplome.

 

Vpisni kriteriji

V Štiriletni študij se lahko vpišejo tako študentje z dokončano VII. stopnjo izobrazbe ali višje ter študente višjih letnikov družboslovnih in ne-družboslovnih fakultet. Edukativni program usposabljanja za dejavnost svetovanja za osebnostno rast je namenjen vsem, ki želite pridobiti znanje in veščine za pomoč Ljudem v življenjskih stiskah, ki so značilne za sodobnega človeka oziroma sodobni način življenja: kot so stresno reagiranje ter blažja anksiozna in depresivna stanja ter zakonsko in partnersko svetovanje.

V tujini so tovrstni programi razširjena oblika psihološke pomoči prepoznavna pod profesionalnim profilom –Counselling, katere namen je nuditi psihološko, pomoč za odrasle osebe v odnosnih zapletih oziroma v zapletih znotraj osebnosti.

Program obsega 4 letnike študija, ki poteka večinoma ob vikendih in enkrat tedensko v večernih urah med tednom v skupnem obsegu 100 ur na letnik.

Obseg posameznih vidikov usposbljanja je določen z edukativnimi standardi Evropske asociacije za Svetovanje EAC

Ob vpisu se individualno priznajo tudi vsi obsegi izobraževanja, ki jih je kandidat že opravil in imajo relevantno vsebino do programa Relacijsko izrazni Svetovalec.

 

Obseg in vrsta treninga usklajena z določili EAC (Evropean association for Counselling)

2.1

450 ur predavanj in vaj razvijanja svetovalnih veščin

2.2

Najmanj 50 ur osebnega razovoja (svetovanja ali osebne psihoterapije na relacijsko svetovalnih principih

2.3

450 ur supevizirane svetovalne prakse s klienti

2.4

Podpis izjave, da bo svetovalec deloval upoštevaje etični kodeks inštituta IPTA in etični kodeks Evropske asociacije za svetovanje EAC.

2.5

Prakticiral v skladu z veljavno zakonodajo države v kateri dejavnost izvaja

2.6

V poklicni praksi imel urejeno redno in kasneje razvojno supervizijo

2.7

Zagotavljal svoj stalni strokovni razvoj

 

Študij tako v povprečju traja med 3 in 6 let, glede predvsem na dosedanjo izkušenost in predizobrazbo študenta-ke Relacijskega svetovanja.

V zadnjem, četrtem četrtem letu študija namreč prsitopa študent k pisnemu izpitu iz obravnave primera v praksi. naziv tako pridobi ob uspešno zaključeni pisni nalogi, kjer svoje pridobljeno znanje povezuje  v povezovanju s svojim svetovalno relacijskim delom. Tako na primer študent, ki nima večjih predhodnih znanj lahko praviloma dokonča študij v osmih oziroma še v 9. semestru. Pred tem je pomembno, da je opravil ustrezno število svetovalnih procesov s posamezniki in parom ( najman 3 posamezniki in 2 para). Po diplomiranju je diplomant zavezan k splošnim načelom stalne strokovne rasti v obliki najmanj treh predavanj in najmanj 10 letnih supervizij. Po treh letih od zaključka študija, pa je obseg vrst samo edukacije v celoti prepuščen strokovno zrelemu relacijsko izraznemu svetovalcu

 

Martin Bertok TSTA - Psihoterapevt

Nazaj

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...