Supervizija

Najmanj 150 ur od tega najmanj 75 ur TA (s PTSTA TSTA) najmanj 45 ur z učiteljem mentorjem.

 

Praktična aplikacija psihoterapevtskih znanj s klienti/pacienti

750 ur praktičnega psihoterapevtskega dela-od tega najmanj 500 ur TA dela z primarno odgovornostjo do klientov-najmanj 50 ur dela s skupino in najmanj 50 ur dela s posameznikov ( če npr. prevladujejo delovne oblike para ali družine ).

 

Edukacijski proces

Od drugega leta treninga do diplomiranja se sestoji iz naslednjih aktivnosti študentov:

 • Predavanja in vaje
 • Samostojni študij literature
 • Osebna rast in razvoj – didaktična psihoterapija
 • Psihoterapevtsko didaktično delo s klienti (individualno in/ali skupinsko)
 • Supervizija
 • Udeležba na kongresih psihoterapije
 • Samostojne predstavitve TA zainteresirani strokovni in drugi javnosti
 • Sodelovanje v najmaj eni raziskavi v okviru inštituta
 • ena seminarska naloga letno
 • Po želji študenta je priporočljivo delo v vrstniških skupinah, po dogovoru med sošolci

 

Ad. 1. Predavanja in vaje

Najmanj 600 ur od tega najmanj 300 ur TA predavanj in vaj s TSTA-P in PTSTA.
Osnovi del profesionalnega treninga zagotavlja minimalni obseg ustreznih TA ur edukacije vkolikor ste predhodno že bili udeleženi v drugih edukacijah psihoterapije, ki so vključene v SKZP.

 • Prvo leto študija zajema 90 ur usposabljanja na predavanjih, demonstracijah in vajah
 • Udeležba v 50 urah skupinske TA psihoterapije
 • Najmanj 5 ur individualne transakcijsko analitične psihoterapije.
 • 3 leta po 72 ur profesionalnega TA treninga v okviru IPTA.

 

Za vsako leto specializantstva po dokončanem obsegu programa 4 ih let, jedo diplomiranja predvidenih najmanj 36 ur profesionalnega treninga v edukacijski skupini in 24 supervizij na letni ravni prekticiranja s klienti.

24 ur usposabljanja letno, si je študent dolžan ob mentorskem vodenju zagotoviti z udeležbo na domačih in/ali mednarodnih kongresih psihoterapije, vsako tretje leto študija, pa se dolžanudeleležiti evropskega kongresa iz transakcijske analize.

Preostalih 300 ur si je študent dolžan pridobiti samoiniciativno oziroma po mentorskem vodenju, oziroma se mu priznajo že opravljena tovrstna usposabljanja.

 

Ad 2. Samostojni študij literature

Študij literature poteka pod mentorskim spremstvom in usmerjanjem in je v osnovi samoiniciativen, tako v pogledu pridobivanja virov kot proučevanja. Pri usmerjanju k literaturi poda predavatelj glavne avtorje obravnavanih TA konceptov in druge tematike. Relevantni članki za študij v 1. in 2. letniku so podani v dveh zbirkah TAJ ( TA Journala): Volume of Selected articles from Transactional Analysis Journal 1971-1980 in 1981-1990 dosegljivi pretko spletne strain ITAA. Omejen obseg nekaterih pomembnejših knjig je na voljo v Študijski knjižnici društva Sloventa, sicer pa je študent izzvan, da samostojno pridobi potrebne vire posameznih avtorjev (knjižnice, knjigarna, internet). Med pomembnejše študijske vire spadajo zapiski iz predavanj, katere študent oblikuje sam, prav tako na predavanjih ne dobi hand-outov. Študij literature poteka lahko v vrstniških skupinah študentov, če se študentje za njih odločijo. Sicer pa študentje v 3. in 4. letu TA treningana osnovi prebrane literature napišejo najmanj 2 eseja od katerih enega predstavijo na študijski skupini.

 

Ad3. Osebnostna rast in razvoj - didaktična psihoterapija

Za opravljanje psihoterapevtskega dela se od psihoterapevta pričakuje, da s svojim Skriptom ne posega na škodljiv način v tretman klienta, zato je tokom študija predvidena didaktična psihoterapija. Obveznih je 50 ur skupinske TA psihoterapije , ki jo študentje lahko opravijo v 1 ali drugem letniku, ter individualnaPsihoterapija, ki jo lahko izvajajo TA in ne -TA psihoterapevti. Tokom študija mora študent imeti izkustvo0 najmanj 100 ur individualne terapije, pri tem pa so glede obsega možna odstopanja navzgor. Osebnega psihoterapevta študent izbere v sodelovanju z učiteljem. Velja načelo čim prejšnja vključitev tem bolje.

 

Ad. 4 Psihoterapevtsko didaktično delo s klienti SPECIALIZANTSTVO

V drugi polovici tretjega ali kasneje, lahko študentje , ki so absolvirali naslednje pogoje pričnejo Z superviziranim psihoterapevtskim delom s klienti:

 • Obiskali najmanj 90% predavanj, med temi pa so obvezne teme ( Psihoterapevtsko delo s suicidalnim klientom, TA dogovori, Etične dimenzije TA psihoterapije)
 • Zaključili skupinsko TA psihoterapijo v obsegu 50 ur
 • Imajo osebnega psihoterapevta in najmanj70 ur osebne individualne psihoterapije.
 • So zagotovili ustrezen delovni prostor in legalnost dela
 • Poznajo in sprejemajo etični TA kodeks in strokovna vodila EATA in ITAA

 

Dogovor o superviziranem delu in pridobitvi statusa specializanta IPTA predvideva supeviziran 10 urni obseg dela s posameznim klientom, ( v primeru dela s skupino obseg sporazumno določita študent in supervizor). Na osnovi evalvacije teh prvih izkušenj, supervizor odobri podaljšanje, povečanje števila klientov ali začasno prekine, prakticiranje študenta. 
Študent je dolžan zagotoviti osnovne pogoje za izvajanje psihoterapije v pogledu ustreznih delovnih prostorov in legalnosti. Študentje , ki v okviru svoje redne poklicne dejavnosti ne morejo opravljati tudi psihoterapevtsko delo imajo na voljo pravni okvir in pogoje Društva za transakcijsko analizo Slovenije in druge pravne oblike (d.o.o. ,sp. ipd). V tej usćrzmo fazi svojega dela specializanti svoje storitve klientom lahko zaračunajo v višini dogovorjeni s TA supervizorjem.

 

Ad. 5. Supervizija

Ob koncu prvega, drugega in prvi polovici 3 letnika študija je predvidena 1 ura individualne študijske supevizije, katere cilji so namenjeni evalvaciji doseženega napredovanja študenta in njegovi boljši orientaciji v predstoječih fazah edukativnega procesa. Cena študijske supervizije je vključena v šolnino in se šteje v obvezni obseg supervizij za CTA izpit.
Z rednimi supervizijami svojega dela študentje pričnejo ob začetku dela s strankami v okviru supevizijskih dogovorov. V obvezni obseg supervizije se štejejo tudi tiste, ki jih študent opravi v obdobju priprave na CTA izpit in katerih cilji so vezani na pripravo pisnega in ustnega izpita.

 

Ad. 5. Vrstniške skupine

Priporočljivo je, da se študentje srečujejo v okviru vrstniških skupin in na teh srečanjih, diskutirajo, predstavljajo prebrano literaturo ipd. Ta srečanja potekajo praviloma brez prisotnosti učiteljev in praviloma ne trajajo dlje kot 3 ure. In so občasna glede na interes študentov.

 

Dogovor o treningu ( TA Training contract )

Je dogovor , ki ga predlaga v podpis učitelj tistim študentom, ki so v naprednejših fazah svoje edukacije- imajo že večji obseg dela s klienti in večje število supervizij. Dogovor podpiše študent , učitelj, in predstavnik EATE . Podpisani dogovor o treningu je tudi eden o formalnih pogojev za pristop k izpitu za DTA (Diplomiranega transakcijskega analitika.) Evidenca treninga. Vsak študent ima odgovornost za vodenje svoje evidenco treninga v svojem Logu, ki ga dobi ob vpisu v prvi letnik in jo najkasneje ob koncu vsakega šolskega dati v podpis učitelju.

 

Delovni dogovori

Edukacija ni organizirana po letnikih temveč po letih študija. Dogovori o sodelovanju med učiteljem in študentom se sklepajo letno. Določajo obveznosti obsega treninga v dneh (14 dni/letnik) in urah (300 urv 4 ih letih), datumih in kraju izvedb predavanj. Predavatelj lahko po svoji presoji v program vključi tudi gostujoče predavatelje, ki morajo imeti ustrezen status (PTSTA ali TSTA) praviloma pa gostujoči predavatelji predavajo do 3 dni od 14 ih leto.. Letna pogodba o treningu določa tudi finančne obveznosti študentov do izvajalca.

 

Varnostni dogovori

Vsi udeleženci edukacijskega procesa sprejmejo dogovore o diskretnosti z vsemi TA kolegi (vključno z učitelji in supervizorji), ter dogovor o neposredni komunikaciji v skladu z etičnim kodeksom TA.

 

Ad. 7. Samostojne predstavitve TA zainteresirani strokovni in drugi javnosti

Študent-ka mora do faze, ko prične delati s klienti izvesti tudi najmanj eno prezentacijo TA zainteresirani javnosti. Te prezentacije praviloma trajajo do 4 ure.

 

Martin Bertok TSTA - Psihoterapevt

Nazaj

Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...