Strokovni nazivi v Transakcijski analizi

Spodaj navedeni strokovni nazivi so vzpostavljeni tako s strani Svetovne ITAA ( International analysis association ) in evropske asociacije za transakcijsko analizo EATA. Nazivi, način dodelitve in pridobitve so opredeljeni v Training and examination hanbook. Obe strokovni organizaciji sta edini pooblaščeni za dodeljevanje spodnjih nazivov pod pogoji, ki jih organizaciji sami določata.

Nacionalne TA organizacije ali posamezni učitelji nimajo pristojnosti podeljevanja naziva Transakcijski analitik ali Diplomirani transakcijski analitik.

http://www.eatanews.org/wp-content/uploads/2012/09/Section-3-Ethics-Profess-Pract.pdf

 

 

Zainteresiranim študentom TA, katerih namen je pridobiti naziv Diplomiranega transakcijskega analitika-psihoterapevta pred vpisom v profesionalni TA trening priporočamo seznanitev z ustreznostjo treninga v katerega se vpisujejo in posvetovanje z nacionalno TA organizacijo-članico EATA.

 

 • Diploma TA 1o1 Predstavlja potrdilo, da je oseba opravila izpit iz osnov transakcijske analize pri kvalificiranemu Diplomiranemu Transakcijskemu analitiku, ki mora biti: Inštruktor TA 101, PTSTA ali TSTA. Diplomant ni usposobljen za praktično uporabo transakcijske analize v psihoterapiji in ne predstavlja za to ustrezne osnove.

 

 • Študent v TA treningu za Diplomiranega transakcijskega analitika-specialnosti Status pridobi študent z vpisom v študij TA na profesionalni stopnji. Tekom študija bo podpisal Pogodbo o TA treningu s svojim učiteljem, njegovim supervizorjem in EATO. V višjih letnikih lahko z odobritvijo Učitelja TA (PTSTA ali TSTA) s specializacijo psihoterapije pod njegovo supervizijo opravlja določen obseg psihoterapevtskega dela s klienti.

 

 • TA 202 skupina Izraz pomeni skupino študentov profesionalnega treninga transakcijske analize, ki med seboj diskutirajo vsebine transakcijske analize, praviloma brez prisotnosti edukatorjev.

 

 • Inštruktor TA 101 Je strokovni in delni edukativni naziv. Ima kompetenco in je usposobljen za vodenje TA 101 seminarja in ima pravico izdajanja Diplome TA 101. Naziv lahko pridobi Diplomirani Transakcijski analitik s tem, ko opravi ustrezni izpit pri PTSTA ali TSTA. Povprečen čas usposabljanja 1 leto za CTA

 

 • DTA/CTA Diplomirani Transakcijski analitik-specialnost Je izključno strokovni naziv. Nosilec naziva je opravil izpit za CTA (Certified Transactional Analyst) v izpitni situaciji, ki jo verificira EATA in / ali ITAA. Opravijo ga lahko kandidati, ki so izpolnili kriterije za pristop tekom profesionalnega treninga. Specialnosti: Psihoterapija,Svetovanje, Edukacija, Menedžment, ki mora biti navedena ob nazivu. Na primer DTA-psihoterapevt predstavlja pravico strokovne avtonomije za opravljanje psihoterapevtskega dela v skladu z Etičnim kodeksom transakcijskih analitikov. Povprečen čas vodenega usposabljanja cca 7 let

 

 • PTSTA-psihoterapevt (Provisional Teaching and Supervising Transactional Analyst - Učitelj in supervizor transakcijske analize z aktivnim statusom). Je profesionalni, edukativni naziv in supervizorski naziv. Pomeni, da je strokovnjak diplomiran Transakcijski analitik v specialnosti psihoterapije, da je opravil izpit za poučevanje in superviziranje študentov transakcijske analize na profesionalni stopnji svoje specialnosti (TEW). Ima poblastila EATE in ITAA zaizvajanja TA treninga in supervizije na profesionalni stopnji in obveznosti do svojega supervizorja, ki mora biti TSTA v njegovi specialnosti. Poznamo štiri PTSTA specialnosti; Psihoterapija, Svetovanje, Edukacija, Menedžment, ki morajo biti navedene ob nazivu, na primer PTSTA-psihoterapevt. Status traja 7 let in ga je možno podaljšati, ali preneha z opravljenim izpitom za TSTA. Povprečen as usposabljanja 1.5 let po CTA

 

 • TSTA-specialnost Je najvišji strokovni, pedagoški in supervizorski naziv, ki ga pridobijo kandidati po opravljenem ustreznem izpitu v okviru EATA ali ITAA. Predstavlja strokovno usposobljenost za poučevanje PTSTA  učiteljev in njihovo superviziranjePo opravljenem izpitu preneha obvezno supervizorstvo in strokovnjak samostojno poučuje v skladu z Etičnim kodeksom transakcijskih analitikov. Povprečen čas usposabljanja 7-14 let po PTSTA.

 

 • Profesionalni TA trening (Level one training, ali Professional TA training), je proces strokovnega usposabljanja za diplomanta transakcijske analize, ki poteka v okvirih edukativnih standardov EATA in ITAA (glej Training and examination handbook na spletni strani EATA) pod TSTA ali PTSTA mentorstvom.

 

 • STA-specialnost Supervizor Transakcijske analize, ki je DTA in ima opravljen izpit za supervizorja.

 

 • TTA-specialnost Je strokovni in pedagoški naziv in pomeni, da je nosilec poleg DTA opravil izpit za samostojnega učiteja TA.

 

 • Etični kodeks transakcijske analize je uradni etični kodeks, ki ga je sprejela EATA in ITAA. Opredeljuje poklicno etičnost transakcijskih analitikov in študentov transakcijske analize.

 

 

Supervizijska TA ura Je ura supervizije, ki jo izvedeta psihoterapevt praktik in PTSTA p ali TSTA p

 

TA organizacije

 • EATA Evropska asocijacija za transakcijsko analizo
 • ITAA Svetovna organizacija za transakcijso analizo
 • SKZP Slovensko krovno združenje za psihoterapijo
 • SPT pri GZS Sekcija za psihoterapijo pri Gospodarski zbornici Slovenije
Ta spletna stran uporablja piškotke Beri naprej ...